Monday, June 9, 2008

"Pengenalan Kesusasteraan Melayu Moden" - MOHAZRIE

KESUSASTERAAN MELAYU MODEN

PENGENALAN

Kesusasteraan dalam pendekatan moden ditakrifkan sebagai hasil karya individu yang mengumpul segala bentuk pengalaman, perasaan dan pemikiran, yang secara intelektual menggabungkan estetik, imaginasi dan ilusi pengarang sebagai teks diri dan ideologi, budaya sejarah dan moraliti zaman sebagai teks sosial yang secara modifikasi meresap masuk ke dalam karya sastera. Teks sastera dikatakan merentasi pelbagai cabang isian ilmu, termasuk sains sosia, ekonomi, matematik, politik, agama dan sebagainya.

JENIS KESUSASTERAAN MELAYU MODEN

Kesusasteraan Melayu moden adalah karya-karya yang dianggap mempunyai ciri-ciri sastera mengikut ukuran barat dan universal. Pada peringkat awal memanglah pengarang-pengarang tidak menyedari atau memahami hakikat sastera. Akan tetapi apabila masyarakat bertambah maju muncullah pengarang-pengarang yang mengambil berat mutu-mutu karya mereka.

Novel, sajak, cerpen dan drama adalah genre sastera yang bermodelkan genre-genre sastera barat. Muhammad Affendi Hassan menyebut bahawa karya-karya sastera melayu moden adalah karya-karya tiruan. Walaupun pendapat Muhammad Affendi itu ada benarnya, ini tidak bermakna karya-karya Melayu moden itu tidak asli. Yang ditiru adalah bentuk secara keseluruhan. Sastera Melayu moden tetap asli dilihat dari aspek gaya, isi dan aneka teknik yang dikemukakan oleh penulis.

Kesusasteraan Melayu moden, sama ada di Malaysia atau Indonesia bermula dengan Abdullah Munsyi (1796-1854). Pada tahun 1838 terbitlah Kisah Pelayaran Abdullah karyanya dalam beberapa hal telah membawa pembaharuan serta begitu menyumbang daripada tradisi sastera sebelumnya. Zubir Usman dalam bukunya Kesusasteraan Melayu Indonesia menyebut, Abdullah Munsyi sebagai pengarang melayu pertama keluar daripada kebiasaan yang melanggar dan mematahkan tradisi yang sudah turun temurun memalingkan penanya daripada menceritakan kisah-kisah ghaib atau khayalan. Kesusasteraan melayu moden terbahagi kepada novel, cerpen, drama, sajak, biografi dan kritikan sastera.

Novel

Merupakan jenis sastera yang disampaikan dalam bentuk prosa yang dikenali sebagai cereka. Jenis lain yang mengambil bentuk ini ialah cerpen. Novel dan cerpen mempunyai unsur-unsur sastera yang perlu dikongsi. Misalnya sesebuah novel tidak berlaku dalam kekosongan melainkan mempunyai ruang dan waktu-waktu yang tertentu. Setiap novel mempunyai pelaku untuk menggerakkan cerita. Pelaku dalam novel dinamai watak. Unsur ketiga dalam novel ialah plot atau jalan cerita. Plot terlihat peristiwa yang melibatkan watak-watak dalam perspektif ruang dan waktu yang tersendiri. Novel dihasilkan bukan sekadar menyampaikan cerita tetapi turut menyampaikan pesanan atau amanat yang menjadi pokok persoalan yang dinamai tema.

Unsur-unsur ini tidak akan wujud jika bahasa yang menjadi media untuk diketengahkan tidak disampaikan dalam karya tersebut. Oleh itu pengarang perlu mempunyai satu gaya tertentu bagi menyampaikan cerita hingga wujud unsur-unsur dalam kesatuan bagi sesebuah cerita dalam kesepaduan.

Menurut Rahman Shaari, novel ialah karya fiksyen yang panjang, didalamnya terdapat watak-watak, latar, plot dan unsur-unsur fiksyen lain. Ceritanya mengandungi konflik, percubaan menyelesaikan konflik dan denoument (penyelesaian)

ASPEK-ASPEK PENTING DALAM NOVEL

Sebagai suatu karya sudah tentu ianya mempunyai struktur. Komponen atau bahagian struktur yang membina sesebuah karya itu ialah tema,persoalan, plot, teknik, sudut pandangan, perwatakan serta gaya bahasa. Komponen-komponen ini dipanggil sebagai unsur dalaman (intrinsik).

Unsur-unsur seperti latar belakang cerita dan pengarang, pergolakan masa, politik, sosio-ekonomi, pelajaran, agama dan di mana novel ini bersandar dinamakan unsur luaran (ekstrinsik)

UNSUR-UNSUR LUARAN (EKSTRINSIK)

Pengkajian dan penghayatan ekstrinsik dalam novel meliputi pengkajian biografi pengarang, riwayat hidup pengarang dengan penekanan kepada latar, sumbangan serta kepentingan, gambaran masyarakat meliputi pandangan hidup, kemasyarakatan serta kemanusiaan yang dikaitkan dengan zaman kelahiran karya tersebut. Begitu juga fungsi karya terhadap khalayak seperti memberi pendidikan, pengajaran, kepuasan estetik, sosial serta moral.

Pewarnaan setempat yang terdapat dalam novel berkaitan dengan latar belakang penghasilan karya serta latar masyarakat juga perlu dikaji. Pengkajian unsur-unsur luaran sesebuah novel juga perlu dilihat daripada aspek hubungan karya sastera dengan pengetahuan lain yang dikaitkan dengan agama, sejarah, kemanusiaan, kemasyarakatan serta mempunyai nilai murni dan unsur-unsur negatif serta positif.
UNSUR-UNSUR DALAMAN ( INTRINSIK )

Tema

Menurut Harry Shaw, tema ialah “the central and dominating idea in litery work”. Manakala makna yang sering digunakan dalam pembicaraan sastera ialah persoalan pokok yang cuba diketengahkan oleh pengarang. Daripada persoalan pokok itu akan terbit persoalan sampingan yang lain.

Tema

1-PS
2-PS
4-PS
5-PS
3-PS
6-PS
7-PS
8-PS
9-PS
10 -PS

Terdapat 10 persoalan sampingan. Kesemua persoalan ini adalah pecahan daripada satu persoalan pokok yang dinamakan tema. Tema yang diungkap secara langsung dikenali sebagai tema eksplisit dan tema yang diungkapkan secara tidak langsung iaitu tema implisit.
Plot
Menurut E.M.Forster, plot ialah rentetan peristiwa yang berdasarkan sebab dan akibat.

Eksposisi – permulaan cerita / pendedahan watak-watak
Konflik – ketegangan / permasalahan yang berlaku dalam cerita
Klimaks – kemuncak sesebuah cerita
Peleraian – penyelesaian masalah / pengakhiran cerita.
Sudut Pandangan
Dikenali juga sebagai jurus pandangan yang digunakan oleh pengarang meletakkan kedudukan dirinya ketika mengembangkan plot sesebuah novel. Sudut pandangan terbahagi kepada 4 iaitu:

Sudut pandangan orang pertama
Cara ini sangat mudah dikesan oleh pembaca. Pengarang memasukkan watak “aku” atau “saya” dalam cerita yang merujuk kepada diri pengarang sendiri. Perkara yang dilakukan, difikirkan serta dirasakan oleh watak “aku” atau “saya” pernah dilalui oleh pengarang. Ianya sangat berkesan.

Sudut pandangan orang ketiga tidak terbatas/serba tahu
Pengarang berada diluar lingkungan cerita. Pengarang bertindak sebagai penggerak watak. Pengarang kenal setiap watak dengan terperinci seperti isi hati, perasaan dan segala-galanya tentang watak yang digerakkan.


Sudut pandangan orang ketiga terbatas
Pengarang berada di luar lingkungan cerita. Pengetahuan pengarang mengenai watak-watak adalah terbatas. Pengarang mungkin mengenali Salleh dari segi fizikal sahaja. Watak Omar cuma kelakuannya sahaja. Biasanya watak terhad kepada pergerakkan mereka atau watak sampingan.

Sudut pandangan objektif atau dramatik
Pengarang lebih bersifat pelopor. Pengarang hanya melaporkan apa yang dilihat seperti bentuk fizikal atau aksi pelaku-pelaku. Pengarang tidak mengetahui perasaan serta konflik yang ditanggung oleh watak. Sudut pandangan ini membawa maksud kesinambungan peristiwa yang dipaparkan secara dramatik, menggusarkan dan mencemaskan.

Watak dan Perwatakan
Watak adalah pelaku yang menggerakkan sesebuah cerita. Ianya bukan sahaja terdiri daripada manusia tetapi turut melibatkan haiwan dan sebagainya serta boleh diwakili oleh sesiapa sahaja bagi mengembangkan cerita dengan lebih jelas.

Perwatakan pula bermaksud penjelasan, penggambaran dan pendedahan perlakuan, sifat, dan percakapan watak-watak dalam sesebuah cerita. Perwatakan mungkin digambarkan secara langsung atau secara mendedahkannya melalui perlakuan watak. Kadangkala ia turut disampaikan secara tidak langsung melalui fikiran atau perasaan. Biasanya watak terbahagi kepada 3 iaitu:

Watak bulat (round character)
Watak yang aktif. Ada perubahan pemikiran, aksi atau perwatakan dari semasa ke semasa. Mungkin berlaku perubahan terhadap watak iaitu dari seorang yang jahat berubah menjadi seorang yang baik dan lain-lain.

Watak pipih (flat character)
Watak statik iaitu tiada perubahan. Watak akan kekal sebagaimana perwatakan dalam cerita dari mula hingga akhir. Watak pipih tidak akan mengejutkan pembaca. Teknik ini banyak diterapkan dalam novel Empangan.

Watak dinamik
Watak yang bergerak bukan sahaja dari segi fizikal malah juga pemikiran. Menurut Rahman Shaari, watak dinamik dalam novel adalah watak yang mengalami perubahan mengikut perkembangan cerita.


Teknik Penceritaan
Merupakan cara isi disampaikan dalam sesebuah karya sastera. Terdapat 2 teknik penceritaan dalam novel sama ada secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung melibatkan teknik pemerian manakala tidak langsung melalui teknik flashforward, suspens, flashback, interior monolog, dialog dan sebagainya.

Flashforward
Dikenali sebagai imbas muka / sorot muka. Merupakan gambaran peristiwa di masa depan yang benar-benar terjadi. Pembaca dapat berkira-kira tentang apa yang bakal berlakudalam perkembangan plot cerita.

Suspens
Merupakan ketegangan yang membuatkan pembaca tertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Pembaca akan berada dalam keadaan bimbang, resah serta tidak tenteram.

Pemerian
Merupakan pemaparan yang jelas, terperinci dan hidup tentang suasana latar dan peristiwa yang dialamai oleh watak. Ditampilkan dengan tujuan mencetuskan gambaran supaya suatu perkara itu benar-benar hidup dan munasabah kepada pembaca dasn berupaya menimbulkan daya imaginasi pembaca.

Denoument
Merupakan peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas klimaks dan berkembang sebelum penyelesaian terakhir. Pengarang akan memuat resolusi dibahagian peleraian. Bahagianini juga disebut sebagai anti-klimaks. Terdapat terarahnya penentuan cerita dan nasib watak-watak.

Motif
Tujuan atau corak sesebuah karya sastera dihasilkan. Pengarang perlu mempunyai motif cerita yang kuat untuk disampaikan kepada khalayak.

Liemotif
Merupakan pengulangan suatu aspek khusus yang terungkap dalam karya cereka. Mungkin menggunakan pengulangan frasa, perkataan atau persoalan.


Ironi
Merupakan kata-kata yang membawa maksud lain daripada lain daripada yang sebenar atau lebih mudah disebut bahasa terbalik. Dalam ironi terselit sindiran halus atau kata-katanya yang maksudnya bertentangan dengan maksul literalnya. Contohnya kata-kata berikut memperlihat 1 ironi iaitu, “kita kian dekat apabila berjauhan”.

Ironi dramatik
Peranan watak yang kurang jelas / kabur tetapi dapat ditafsirkan oleh audiens melalui tindak-tanduk watak. Contohnya watak yang kabur peranannya pada awal dan pertengahan hanya dapat dikesan pada akhir cerita.

Ironi situasi
Wujudnya percanggahan antara sesuatu yang diharapkan dengan proses penciptaan. Atau dengan kata lain wujud pertentangan antara keadaan yang ada dengan keadaan yang sebenar yang berlaku.

Paradoks
Peristiwa yang berlaku dalam sesebuah novel dianggap mustahil tetapi sebenarnya memang berlaku dalam reality masyarakat. Contohnya, “pernah tersebut kata-kata pendita, tangan yang menghayun buaian dapat memerintah dunia! Tangan ini penuh hikmat”.

Lambang
Perkataan atau frasa yang digunakan melambangkan maksud lain daripada yang lain yang tersurat. Contohnya, “kumbang” melambangkan teruna dan “bunga” melambangkan gadis.

Gaya bahasa
Merupakan teknik yang paling penting dalam penghasilan karya novel. Gaya bahasa disebut juga sebagai style. Pengarang perlu mengambil perhatian dalam menentukan gaya bahasa yang sesuai. Contoh gaya bahasa ialah:

Personifikasi
Memberikan sifat manusia kepada benda, keadaan atau suasana. Contohnya, “angin waktu menyapa jendela”.


Metafora
Membandingkan sesuatu dengan keadaan yang. Mempunyai dua perkataan. Salah satu daripadanya adalah konkrit dan satu lagi adalah abstrak iaitu tidak nyata atau menjadi pembanding. Contohnya, “pohon-pohon menghijau embun bergantung dihujung daun”.

Simile
Membandingkan sesuatu dengan jelas. Menggunakan perkataan seperti, bagai, umpama, ibarat, bak dan laksana. Contohnya “ibarat si kera mendapat bunga”.

Paradoks
Melibatkan pertentangan yang dapat memberikan kebaikan. Contohnya, “aku mati dalam hidup”.
Hiperbola
Membawa kepada pernyataan yang berlebih-lebihan. Untuk menekankan suatu pandangan, pemikiran sera perasaan. Contohnya, “telinganya tajam, kecil, warna batu besi, tompok-tompok putih berbunga di perut, dahi talamnya menerima jalur”

Inversi
Bahasa terbalik sehingga menyimpang daripada tatabahasa. Contohnya, “yang mengajar makna berani katanya”. Sepatutnya diungkapkan sebagai “yang mengajar katanya makna berani”.

Metonimi
Kata-kata melambangkan status atau pangkat seperti “mahkota” melambangkan kedaulatan raja dan “tiga calit” bermaksud sarjan.
copyright : nekyam08...opsss...jiran sebelah rumah
DEQ-1 gosong © 2008 Template by:
SkinCorner